Koos Croes

Penningmeester

Hiske Bakker

Algemeen bestuurdslid

Marloes Poelsema

Algemeen bestuurslid

Pascal Reichenbach

Algemeen bestuurslid

Tim van Dijken

Algemeen bestuurslid

Mirjam Talsma

Algemeen bestuurslid

 

De Stichting

De Stichting
Sinds 1991 verzorgt de Stichting Opleidingen der Vier Noordelijke Balies cursussen voor advocaten in de vier voormalige noordelijke arrondissementen. Vanwege de gerechtelijke herindeling op 1 januari 2013 is de naam van de Stichting op 7 juni 2013 veranderd in “De Stichting Opleidingen der Vier Voormalige Noordelijke Balies”.

Het doel van de Stichting is onveranderd het verzorgen van betaalbare en kwalitatief hoogstaande opleidingen en cursussen voor advocaten die werkzaam zijn in de voormalige arrondissementen Assen, Groningen, Leeuwarden en Zwolle.

De Stichting is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling en is derhalve bevoegd PO-punten toe te kennen aan de deelnemers van haar cursussen.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit acht onbezoldigde bestuursleden, een voorzitter, secretaris, penningmeester en vijf algemene bestuursleden. De bestuursleden zijn allen advocaten uit een van de vier hiervoor genoemde voormalige arrondissementen.

Opzet
De Stichting organiseert ieder jaar in de periode van november t/m april eens per maand, van oudsher zoveel mogelijk de tweede vrijdag van de maand, een cursus. Deze cursussen zijn ingedeeld op rechtsgebied en worden in principe in een vaste volgorde aangeboden:

  • November: Personen- en Familierecht;
  • December: Burgerlijk Procesrecht;
  • Januari: Arbeidsrecht;
  • Februari: Strafrecht;
  • Maart: Personen- en Familierecht;
  • April: Verbintenissenrecht

Alle cursussen bestaan uit twee aaneengesloten dagdelen, onderbroken door een lunch. Per reguliere cursus kunnen 45 advocaten deelnemen. U ontvangt een bewijs van deelname (certificaat) met daarop het aantal toegekende PO-punten. Deze punten worden vastgesteld aan de hand van getekende presentielijsten. De aangeboden cursussen leveren, tenzij anders vermeld, 5 PO-punten op.

Inschrijving voor de cursussen is elk jaar mogelijk vanaf de derde woensdag in september vanaf 10:00 uur. Inschrijven is alleen mogelijk via de website, waarbij geldt vol = vol.

De locatie van de cursussen wisselt jaarlijks. Er wordt gerouleerd tussen de vier voormalige arrondissementen Assen, Groningen, Leeuwarden en Zwolle. In het cursusjaar 2023/2024 worden de cursussen in Assen (Van der Valk Assen) gegeven.

Naast de reguliere cursussen wordt periodiek een eilandcursus georganiseerd.

Cursusprijs
De cursusprijs wordt jaarlijks geëvalueerd op basis van het financiële resultaat van het jaar daarvoor en de door het bestuur vastgestelde begroting voor het daaropvolgende jaar. Vanwege het ontbreken van een winstoogmerk is de Stichting in staat haar cursussen jaar op jaar aan te bieden tegen een scherp tarief.

Het cursusgeld voor het cursusjaar 2023/2024 is vastgesteld op € 225,- per cursus, inclusief lunch. Ook dit jaar kunnen per cursus 5 PO-punten worden behaald. Indien de kostprijs daar aanleiding toe geeft kan de cursusprijs in opvolgende jaren worden aangepast.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via het contactformulier.