Privacystatement

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Stichting Opleidingen der Vier Voormalige Noordelijke Balies (hierna: De Stichting genoemd) persoonsgegevens. De Stichting kan deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of (Whats)app. Daarnaast kan De Stichting persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw secretaresse, kantoorgenoot enz.). Met deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Dit Privacystatement is van toepassing op alle (bedrijfs)activiteiten van De Stichting met KvK-nummer 41012455, statutair gevestigd te gemeente Groningen en hierna De Stichting genoemd.

De Stichting respecteert ieders privacy. Wij erkennen de behoefte aan een goede controle over persoonlijke gegevens en behandelen deze gegevens altijd vertrouwelijk. Dit doen we onder meer door ons te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Dit Privacystatement vormt het uitgangspunt voor de verwerking van alle persoonsgegevens die zijn verkregen op basis van het contact dat via e-mail, telefoon, (Whats)app of een bezoek plaatsvindt.

Aard en doeleinden van de verwerking

Wanneer er via de website contact wordt gezocht met De Stichting wordt er verwezen naar ons bezoekadres, telefoonnummer en de mogelijkheid om u in te schrijven voor een cursus. Wanneer u via e-mail, telefoon, inschrijvingsformulier of een bezoek persoonsgegevens met ons deelt, is het mogelijk dat De Stichting die persoonsgegevens bewaart. Digitale gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Fysieke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens, die De Stichting verwerkt:

 • NAW-gegevens;
 • Gegevens bedrijf of werkgever;
 • E-mailadres en telefoonnummer;
 • Financiële gegevens.

De Stichting verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacystatement, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

De Stichting kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • Het plaatsen van uw gegevens op de presentielijsten om uw aanwezigheid op de cursus vast te kunnen stellen;
 • Het kunnen toezenden van cursusmateriaal en deelnamebewijzen;
 • Het kunnen factureren / incasseren van onze diensten;
 • Het onderhouden van contact met u, waaronder u informeren over en uitnodigen voor aankomende cursussen;
 • Het verzenden van onze klantbeoordelingstool en/of het vragen van feedback over de dienstverlening.

Grondslagen van de verwerking

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens bijna altijd, omdat het nodig is ter uitvoering van de overeenkomst van opdracht, dienstverlening, gerechtvaardigd belang zoals het onderhouden van contact, informeren over en uitnodigen voor aankomende cursussen, dan wel het versturen van een klantbeoordelingstool en/of het vragen van feedback over de dienstverlening en het verstrekken van bewijzen van deelname, of om een wettelijke verplichting na te kunnen komen. In voorkomende gevallen kan het zijn dat De Stichting persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen wil verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, dan zullen wij u daar eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan verplichtingen in verband met gerechtelijke procedures.

Bewaartermijnen

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor de gegevens verwerkt worden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Administratieve gegevens indien u diensten bij ons afneemt: zeven jaar;
 • Persoonsgegevens, indien u geen diensten bij ons afneemt: twee jaar.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan De Stichting gebruik maken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zal De Stichting alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Beveiliging van uw gegevens

De Stichting beschouwt een adequate beveiliging van gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. We nemen dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt. Daarnaast eisen we van de door ons ingeschakelde partijen dat ook zij voorzien in een adequate beveiliging. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Wij verplichten onszelf en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat wij overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat wij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

Rechten van betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedere betrokkene het recht een verzoek te doen tot inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdracht van de gegevens die verwerkt worden(door het invullen van een formulier). Indien een betrokkene van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen heeft over de wijze waarop De Stichting gegevens verwerkt, kan contact worden opgenomen met De Stichting via telefoonnummer 088 – 011 5350.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw paspoort toe te sturen, waarop u uw foto, de nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het BSN-nummer zwart dient te maken ter bescherming van uw privacy.

Cookies

De Stichting maakt geen gebruik van cookies, Google Analytics of een andere webanalyse-service. Daar waar wij op onze website hyperlinks hebben opgenomen naar websites van derden, geldt dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van De Stichting, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar verstrekt, achterlaat of anderszins openbaar maakt.

Wijzigingen

Dit Privacystatement is afgestemd op het gebruik van én de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacystatement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Privacystatement te raadplegen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet goed helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.